Regulamin

wyraź siebie, działaj

I. Postanowienia ogólne

1.1. Drukarnia internetowa dostępna jest pod adresem: https://www.compus.net.pl oraz http://fabrykafoto.pl

Właścicielem portali www.compus.net.pl oraz www.fabrykafoto.pl i jednocześnie stroną w zawieranych każdorazowo umowach – zleceniach jest: Przedsiębiorstwo Usługowe COMPUS L. Grochulski, P. Szyszkowski z siedzibą w Starachowicach, ul. Kopalniana 27, tel. 41 275 35 44, NIP: 664-000-60-84, REGON: 290011562. Właściciel portali zwany jest dalej „Drukarnią”

1.2. Wszystkie informacje o produktach i usługach podane na stronach www.compus.net.pl i www.fabrykafoto.pl, w szczególności ich opisy, parametry, użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

II. Ogólne warunki

2.1. Warunkiem złożenia zamówienia na produkty i usługi Drukarni jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz rejestracja na stronie www.compus.net.pl. Rejestracja polega na prawidłowym wypełnienie formularza rejestracyjnego, w tym podanie prawdziwego i używanego adresu e-mail wykorzystywanego w dalszej korespondencji. Jest ona równoznaczna z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu.

2.2. Rejestracja w serwisie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym w celu zawarcia i wykonania umowy. Dane osobowe podlegają ochronie i będą przechowywane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych jest Drukarnia. Klient ma prawo do swobodnego dostępu do swoich danych, w tym do ich edycji (poprawiania), a także do żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz usunięcia z bazy danych.

2.3. Klientami Drukarni (dalej „Klient” lub „Klient Drukarni”) mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, o których mowa w odrębnych przepisach, wyposażonych w zdolność do czynności prawnych. Czynności w imieniu osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o których mowa w odrębnych przepisach mogą dokonywać jedynie upoważnione do tego osoby. Dokonywanie za pośrednictwem Drukarni czynności prawnych przez osobę nie mającą prawa do ich dokonywania będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

2.4. Drukarnia może w każdym momencie ze skutkiem natychmiastowym pozbawić lub ograniczyć Klienta praw do korzystania z Drukarni w przypadku naruszenia przez Klienta prawa powszechnie obowiązującego, niniejszego Regulaminu, zasad korzystania z Internetu, a w szczególności, gdy Klient:

a) dopuścił się za pośrednictwem Drukarni naruszenia dóbr osób trzecich,

b) podał w trakcie rejestracji nieprawdziwe dane,

c) nie miał prawa do dokonywania czynności prawnych w imieniu osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, o których mowa w odrębnych przepisach,

d) swoim zachowaniem godzi w dobre imię Drukarni.

2.5. Zabrania się powtórnej rejestracji Klienta, który został pozbawiony prawa do korzystania z Drukarni bez uprzedniej zgody Drukarni.

2.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Portalu usługami, podejmuje on środki adekwatne do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, przeciwdziałające uzyskaniu dostępu do danych osobowych Klientów przez osoby nieuprawnione.

2.7. Klientowi Drukarni zabrania się:

a) korzystania z Drukarni w sposób niezgodny z prawem powszechnie obowiązującym, niniejszym Regulaminem oraz zasadami korzystania z Internetu,

b) przekazywać Drukarni treści niezgodnych z prawem, np. treści naruszające prawa albo dobra osobiste osób trzecich, propagujących treści zabronione,

c) posługiwać się grafikami co do których nie posiada praw autorskich,

d) rozsyłać lub umieszczać w ramach Drukarni niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu,

e) korzystać z Drukarni w sposób mogący zakłócić jej funkcjonowanie, utrudniający do niej dostęp innym użytkownikom albo w inny sposób szkodliwy dla nich lub samej Drukarni,

f) korzystać z treści zamieszczonych na Portalu w sposób wykraczający poza własny użytek.

III. Zamówienia

3.1. Przedmiotem zawarcia umowy z Drukarnią są towary lub usługi, których właściwości zostały określone przez Klienta podczas składania danego zamówienia.

3.2. Po dokonaniu wyboru oferowanego produktu lub usługi Klient zostanie przeniesiony na stronę „zamówienia”, gdzie może wybrać parametry usługi, dołączyć pliki do zamówienia lub skorzystać z kreatora produktu otrzymując informację o cenie realizacji zamówienia.

Po kliknięciu przycisku „Kup teraz” Klient zostanie przeniesiony na stronę rejestracji lub logowania (w przypadku wcześniejszego założenia konta). Po zalogowaniu następuje wybór sposobu dostawy i płatności.

3.3. Kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie” jest równoznaczne z zawarciem umowy z Drukarnią na wybrane produkty lub usługi i powoduje wygenerowanie automatycznej wiadomości e-mail, która zostanie wysłana na podany przy rejestracji adres e-mail. Wiadomość ta zawiera podsumowanie złożonego Zamówienia, a w szczególności:

a) sumaryczną cenę brutto zamawianych towarów lub usług,

b) opis przedmiotu Zamówienia oraz jego numer,

c) sugerowaną metodę płatności oraz sposób dostawy,

d) domyślny adres i przewidywany termin w jakim Drukarnia dokona wysyłki

3.4. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji po sprawdzenie zgodności dołączonych plików ze Specyfikacją umieszczoną na stronie Drukarni pod warunkiem, że Klient dokona akceptacji przesłanych grafik, a płatność za zlecenie zostanie zaksięgowana na koncie Drukarni – tylko dla zleceń opłacanych przelewem lub przy wykorzystaniu systemu „PayU – platnosci.pl”. Płatności dokonać można po zaakceptowaniu grafiki przez Klienta i Drukarnię. W przypadku wybrania płatności za pobraniem warunkiem przekazania zamówienia do realizacji jest akceptacja przez Klienta przesłanych przez niego grafik.

3.5. Przekazanie zamówienia do realizacji uniemożliwia późniejsze odstąpienie od umowy (nie dotyczy osób fizycznych dokonujących zakupu niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, zwanych dalej „Konsumentami”).

3.6. Od zawartej umowy nie można odstąpić, a towarów nie można zwrócić jeśli Drukarnia prawidłowo wykonała Zlecenie (nie dotyczy Konsumentów).

3.7. Zamówienia można składać całą dobę, w każdym dniu tygodnia. Dokładne godziny akceptacji grafik oraz terminy realizacji określone są na stronie internetowej Drukarni.

IV. Przesyłka, ceny i sposoby płatności

4.1. Przesyłka Produktów ograniczona jest do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania danego Zamówienia.

4.2. Terminy realizacji dostaw określone są w zależności od towaru lub usługi i każdorazowo są podawane w potwierdzeniu zamówienia. Ich długość może ulec zmianie w zależności od okoliczności niezależnych od Drukarni, w szczególności wynikających z braku dostawy energii elektrycznej czy problemów technicznych spowodowanych awariami maszyn. Ich przekroczenie nie powoduje odpowiedzialności odszkodowawczej Drukarni względem Klienta.

4.3. Dostawa zamówionych towarów lub usług odbywa poprzez firmy kurierskie, będące stroną trzecią. Firma kurierska ma prawo dostarczenia przesyłki na trzeci dzień roboczy od momentu jej nadania przez Drukarnię, jednak w większości przypadków przesyłki dostarczane są na drugi dzień roboczy od momentu nadania. Terminy realizacji zamówień w Drukarni ukazują termin przekazania towaru kurierowi.

4.4 Nie dostarczenie przesyłki przez firmę kurierską na drugi dzień roboczy od dnia nadania przesyłki, nie upoważnia Klienta do żądania odszkodowania lub składania reklamacji. W przypadku wybrania dodatkowych płatnych opcji kurierskich (dostawa do godziny 10.00, dostawa do godziny 12.00, dostawa na sobotę między godziną 10.00 a 12.00), firma kurierska ma prawo ich niezrealizowania bez podawania przyczyny, zarówno przed jak i po przyjęciu dyspozycji. W przypadku niezrealizowania dodatkowej opcji Klient ma wyłącznie prawo do zwrotu kosztów dodatkowej opcji, bez możliwości żądania odszkodowania lub składania reklamacji (nie dotyczy Konsumentów).

4.5. Ceny Produktów podane są w złotych polskich i zawierają: koszt obsługi zamówienia, koszt produktu lub usługi, koszt pakowania i wysyłki oraz podatek VAT, o ile w opisie Produktu czy usługi nie zaznaczono inaczej. Podane ceny nie zawierają kosztów związanych z dodatkowymi opcjami np. opłata za wysyłkę za pobraniem, dopłaty za wskazane godziny dostarczenia, dopłaty za wysyłkę do wielu różnych adresów i innych.

4.6. Płatności za zamówienia można dokonać:

a) za pomocą zintegrowanych systemów płatniczych PayU (Platnosci.pl), przekazem, przelewem,

b) przelewem,

c) za pobraniem.

4.7. Niezbędne do zrealizowania płatności dane osobowe Klientów dokonujących płatności poprzez system PayU (Płatnosci.pl) są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratora danych (60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.

4.8. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu wysyłki towaru lub usług do Klienta.

4.9. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20.12.2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1528) strony ustalają, że będą dokumentować zawierane pomiędzy sobą transakcje wyłącznie w formie elektronicznej. Klient wyraża zgodę na przesyłanie przez Drukarnie faktur VAT oraz faktur korygujących na adres e-mail podany przez Klienta przy rejestracji. Drukarnia oraz klient zobowiązani są do przechowywania przesłanych faktury zgodnie z przepisami §6-§8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1528).

V. Warunki reklamacji

5.1. Drukarnia obowiązana jest dostarczyć towar nie obarczony wadami.

5.2. Klient może złożyć reklamacje w sprawach dotyczących zamówionych towarów.

5.3. W przypadku Klientów będących konsumentami, prawo zgłoszenia reklamacji przysługuje im gdy dostarczony towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedane (towaru) z umową.

5.4. Reklamację można wnieść:

– w przypadku Klientów będących Konsumentami – w terminach i na zasadach określonych w treści przepisów art. 556-576 Kodeksu Cywilnego, stanowiących załącznik do niniejszego Regulaminu;

– w przypadku Klientów nie będących Konsumentami – w terminie 2 dni licząc od dnia odbioru towaru w zakresie reklamacji ilościowej oraz w terminie w terminie 14 dni licząc od dnia odbioru towaru – w zakresie reklamacji jakościowej.

5.5. Reklamację można złożyć drogą elektroniczną na adres: biuro@compus.net.pl lub w formie pisemnej na adres: P.U. Compus, ul. Kopalniana 27, 27-200 Starachowice. Reklamację można złożyć w terminie 14 dni od otrzymania zamówienia przez Klienta.

5.6. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej niezgodności oraz zakres żądania reklamacyjnego.

5.7. Drukarnia zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 4 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia liczonych od dnia następnego po dniu zgłoszenia. W terminie tym Drukarnia udzieli odpowiedzi będącej podstawą do dalszego postępowania reklamacyjnego.

5.8. Drukarnia ocenia zasadność Reklamacji na podstawie próbek zarchiwizowanych przez dział kontroli jakości. Gdy jest to niewystarczające, możliwa jest sytuacja, w której Klient zostanie poproszony o odesłanie części bądź całości nakładu zrealizowanego zamówienia. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, koszt przesłania zwrotu zostanie zwrócony Klientowi.

5.9. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Klientowi przysługuje:

a) w odniesieniu do Klientów będących Konsumentami prawo do:

– żądania usunięcia wady;

– wymiany wadliwych towarów na wolne od wad;

– złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że Drukarnia niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez Drukarnię albo Drukarnia nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Klient będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Drukarnię usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Drukarnię. Klient będący Konsumentem nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

b) w odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami – Klient może żądać wyłącznie wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia stwierdzonych niedogodności. Klientowi nie będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i żądania zwrotu ceny.

5.10. W przypadku gdy zgłoszenie reklamacyjne będzie wymagało dostarczenia dodatkowej dokumentacji lub wyjaśnień ze strony Klienta, Drukarnia jest zobowiązana skierować korespondencję e-mailową wskazując elementy wymagające uzupełnienia, a Klient jest zobowiązany przesłać je w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania e-maila. Po tym czasie postępowanie reklamacyjne zostaje zakończone, a reklamacja uznana za oddaloną (nie dotyczy Klientów będących Konsumentami).

5.11. Drukarnia dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu wiernie odwzorować kolory zawarte w projektach dostarczonych przez Klienta.

5.12. Nieznaczne różnice kolorystyczne przy wykonaniu jednego projektu mogą wynikać z wykorzystania w procesie drukowania różnych maszyn. Nie może być to podstawą zgłoszenia reklamacji, a jeśli takie zostanie zgłoszone, zostanie przez Drukarnie odrzucone. Taka sytuacja może również mieć miejsce przy wznawianiu projektu do druku.

5.13. Brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym nie może być powodem do zgłoszenia reklamacji i jeśli taka zostanie zgłoszona zostanie przez Drukarnie odrzucona ze względu na różnice technologiczne ekranów oraz drukarek.

5.14. Z uwagi na specyfikację maszyn produkcyjnych oraz procesu druku dopuszczalne są następujące odchylenia, a zamówienie uznaje się za wykonane poprawnie:

a) przy falcowaniu i bigowaniu (odchylenie złamu od nominalnej linii jego usytuowania) – tolerancja do 1 mm,

b) przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki: tolerancja do 2 mm,

c) przy perforacji (odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania) – do 1 mm,

d) przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych: tolerancja do 0,2 mm,

e) przy wybiórczym lakierowaniu UV pasowanie rysunku i warstwy lakieru – tolerancja do 1 mm,

f) różnic ilościowych i jakościowych zamówionego i dostarczonego Klientowi produktu – nie przekraczające + / – 5% ilości zamówionej.

Odchylenia te nie mogą być podstawą zgłoszenia reklamacji, a jeśli takie zostanie zgłoszone, zostanie przez Drukarnię odrzucone.

5.15. Za błędnie wykonany złam uznaje się taki, który powoduje zagniecenia papieru, jego zmarszczenia lub inne zdeformowanie uniemożliwiające poprawne odczytanie treści lub ilustracji. Przy gramaturach powyżej 150 g, dostrzega się zjawisko pękania papieru w miejscu łamania, szczególnie widoczne w miejscach silnie pokrytych farbą tonerem. W celu ograniczenia tego niepożądanego zjawiska, Drukarnia stosuje bigowanie przed procesem falcowania. W zależności od surowca i grafiki, bigowanie nie zapewnia jednak pełnego zabezpieczenia przed efektem pękania. Spowodowane to jest graniczną wytrzymałością surowca i wada taka nie jest traktowana jako błąd Drukarni, a tym samym nie może podlegać reklamowaniu.

5.16. Za błędnie wykonaną warstwę lakierową UV uznaje się warstwę, która posiada na powierzchni przeznaczonej do lakierowania miejsca niepolakierowane, łuszczące się, itp.

5.17. Przy odbiorze przesyłki Klient jest zobowiązany przy Kurierze sprawdzić ją. W razie stwierdzenia szkody związanej z przesyłką kurierską należy sporządzić protokół szkody wspólnie z kurierem, który jest podstawą reklamacji. Brak protokołu szkody jest podstawą do odmowy uwzględnienia reklamacji przez Drukarnię.

5.18. Specyfikacje gramatur papierów mogą nieznacznie różnić się od tych, które są stosowane w procesie druku. Różnica jest wynikiem stosowania materiałów pochodzących od różnych producentów i mieści się w granicach tolerancji gramatur papierów ogólnie przyjętej w poligrafii.

5.19. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialność za skutki zachowań osób trzecich, w szczególności za opóźnienia w przekazywaniu wpłaty przez instytucje finansowe oraz kurierów, przez których realizowana będzie dostawa produktów do Klienta i szkody przez nich spowodowane.

VI. Odstąpienie od umowy klientów będących Konsumentami

6.1. W terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamówionego towaru Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie.

6.2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, tym samym Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu w przypadku zamówienia druku z własną grafiką (tj. materiały poligraficzne wydrukowane pod wytyczne klienta z jego indywidualną grafiką).

6.3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient będący Konsumentem wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta będącego konsumentem weszła w posiadanie rzeczy.

6.4. W celu wykonania prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować właściciela Drukarni (Przedsiębiorstwo Usługowe COMPUS L. Grochulski, P. Szyszkowski 27-200 Starachowice, ul. Kopalniana 27, e-mail: biuro@compus.net.pl) poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia (np. za pomocą poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej) o decyzji odstąpienia od umowy.

6.5. Wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, Klient będący konsumentem ma obowiązek dostarczyć dowód zakupu wraz z informacją o numerze rachunku bankowego lub adresu zamieszkania na jaki ma nastąpić zwrot ceny zakupy towaru. Drukarnia przewiduje możliwość realizowania zamówienia zamiennego, wedle wyboru Klienta będącego konsumentem i według procedury dotyczącej składania zamówień.

6.6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Drukarnia zwraca Klientowi będącemu konsumentem wszystkie otrzymane od Klienta będącego konsumentem płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta będącego konsumentem sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Drukarnię), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient będący konsumentem poinformował Drukarnię o decyzji wykonania prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta będącego konsumentem w pierwotnej transakcji, chyba że Klient będący konsumentem wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Klient będący konsumentem nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

6.7. Drukarnia może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.8. Towar należy odesłać lub przekazać na adres: Przedsiębiorstwo Usługowe COMPUS L. Grochulski, P. Szyszkowski 27-200 Starachowice, ul. Kopalniana 27, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient będący konsumentem poinformował Drukarnię o odstąpieniu od umowy.

6.9. Warunkiem skorzystania z prawa odstąpienia od umowy jest, aby towar spełniał następujące warunki:

– nie był używany;

– nie został w żaden sposób zniszczony;

– jest kompletny;

– nadaje się do dalszej odsprzedaży.

VII. Pliki graficzne i prawa własności intelektualnej

7.1. Nadesłania grafik należy dokonać poprzez wysłanie ich w umówiony sposób Drukarni w postaci plików komputerowych we właściwym formacie. Nadesłane pliki graficzne przez Klienta, są sprawdzane przez Drukarnię jedynie pod kątem poprawności technicznej umożliwiającej druk na posiadanych maszynach. Za błędy tekstowe, kompozycyjne i merytoryczne w nich zawarte odpowiada Klient.

7.2. Klient poprzez przesłanie materiałów (projektów graficznych, tekstowych lub tekstowo-graficznych itp.), oświadcza, że:

a) przysługują mu autorskie prawa majątkowe do utworów w postaci wzorów graficznych, słownych lub graficzno-tekstowych, które zamieścił na portalu compus.net.pl lub też uzyskał od osób uprawnionych wymagane zgody na ich rozpowszechnianie i udzielanie dalszych licencji lub wzory graficzne, tekstowe lub graficzno-tekstowe umieszczane przez niego na portalu compus.net.pl stanowią przejaw jego własnej działalności twórczej i stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

b) wzory graficzne, tekstowe i graficzno-tekstowe umieszczane przez niego na platformie compus.net.pl nie naruszają praw osób trzecich.

7.3. Drukarnia nie odpowiada za treść materiałów przesłanych oraz za ewentualne naruszenia praw autorskich przez Klienta. Jeżeli jednak Zamówienie będzie zawierało treści niezgodne z prawem lub naruszające przyjęte normy obyczajowe, a zostaną one dostrzeżone przez Drukarnie, ta ma prawo odmówić jego realizacji. Odmowa może mieć miejsce nawet po wniesieniu opłaty przez Klienta.

7.4. Materiały, które Drukarnia otrzymuje od Klienta, powinny być przygotowane według instrukcji opublikowanych na stronie danego towaru lub usługi na compus.net.pl.

7.5. Pliki podlegają wstępnej weryfikacji technicznej. W przypadku niezgodności danych przesłanych przez Klienta z instrukcją umieszczoną w Drukarni, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany poprzez e-mail wysłany na adres podany przy rejestracji, co jest jednoznaczne z warunkową lub negatywną weryfikacją nadesłanych plików graficznych. Tożsama sytuacja ma miejsce w przypadku dostarczenia plików uszkodzonych lub w błędnym formacie.

7.6. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za akceptację przez Klienta plików błędnie przygotowanych do druku i zawierających na przykład nieprawidłowe zastosowanie warstw, niewłaściwe określenie spadów, złe wskazanie łamó,w itp. W przypadku akceptacji takiego pliku następuje przekazanie Zamówienia do realizacji i nie można przerwać procesu produkcji.

7.7. Wszystkie dane przesłane do Drukarni podlegają archiwizacji.

7.8. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Zamówień wynikające z niedostarczenia w terminie przez Klienta poprawnych plików graficznych. Nie ponosi również odpowiedzialności za dostarczenie plików w nieprawidłowy sposób lub dostarczenie uszkodzonych plików.

7.9. „Kreator”, czyli aplikacja służąca do projektowania grafiki użytkowej, jest całkowicie darmowym narzędziem z którego mogą korzystać Klienci, którzy dokonali Zamówienia w Drukarni. Projekt, który powstał przy użyciu „Kreatora” może zostać wykorzystany wyłącznie w Zamówieniu złożonym w Drukarni. Właścicielem tego projektu jest nieprzerwalnie Drukarnia. Podczas korzystania z „Kreatora” Klient otrzymuje możliwość bezpłatnego korzystania z elementów graficznych dostępnych w „Kreatorze”. Elementy graficzne w „Kreatorze” dostępne są dla wszystkich Klientów Drukarni i nie ma możliwości wykupienia lub zarezerwowania danej grafiki na wyłączność.

VIII. Postanowienia końcowe

8.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa powszechnego obowiązujące w Polsce.

8.2. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

8.3. Drukarnia podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania strony www.compus.net.pl i zobowiązuje się usunąć w możliwie krótkim czasie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Drukarni Klient może zgłosić wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@compus.net.pl.

8.4. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Drukarnią, a Klientem nie będącym Konsumentem będzie Sąd miejsca siedziby Drukarni.

8.5. Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Drukarnią a Klientem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami stosownych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

8.6. Drukarnia zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Zmiany regulaminu wchodzą w życie od dnia umieszczenia regulaminu na stronie Drukarni.

8.7. O zamiarze zmiany regulaminu Drukarnia zawiadamia Klienta przesyłając treść nowego regulaminu na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

8.8. W razie zmiany regulaminu, do zamówień, które zostały potwierdzone przez Klientów w czasie obowiązywania poprzedniego regulaminu, stosuje się postanowienie regulaminu w brzmieniu aktualnym w chwili wysłania potwierdzenia zamówienia.

8.9. Zmiana regulaminu wchodzi w życie z dniem opublikowania informacji o tej zmianie oraz wysłaniu nowego regulaminu na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

8.10. Jeżeli Drukarnia otrzyma od Klienta, w ciągu 7 dni, pisemne oświadczenie o nie przyjęciu warunków nowego regulaminu, umowa zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym (usunięcie konta Klienta).

8.11. Aktualne brzmienie regulaminu jest dostępne na stronie Drukarni. Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.compus.net oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

8.12. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej platformy compus.net., której właścicielem jest Drukarnia (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Drukarni.

8.13. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego i właściwych ustaw.